Teenuste üldtingimused

Arvutiparandus OÜ remondi -, hooldus-, parandus või teenustöö täitmise tingimused. (lühendatult „RHPT“ )

Erandid
Kui kliendi ja Arvutiparandus OÜ vahel kehtib hooldus-,  teenindus- ,või muu käesolevat tööd puudutav leping, lähtutakse selle lepingu tingimustest.
Kui „RHPT“ tehakse seadme tootja  või maaletooja garantiitööna, lähtutakse töö teostamisel selle tootja või maaletooja garantiitingimustest. Klient on kohtustatud esitama kehtiva garantiidokumendi, mille alusel Arvutiparandus OÜ teostab garantiilise seadme garantiitöid.

Mõisted
Seadme all mõistetakse parandatavaid arvuteid, komponente, lisaseadmeid ja nende osi.

Teenuse hulka kuulub

1.  Rikke määratlemine ja parandustöö oletatava maksumuse määratlemine vastavalt kehtivale hinnakirjale. Oletav maksumus esitatakse kliendile vaid vastava palve esitamisel. Juhul kui seade jäetakse parandusse kohe pärast rikke määratlemist, määratlemise eest eraldi arvet ei esitata. Juhul kui klient loobub parandusööst, esitatakse seadme rikke määratlemise eest arve vastavalt kehtivale hinnakirjale. Juhul kui tegemist on garantiiremondiga ja rike ei kuulu garantii alla ning klient ei soovi remonti teostada, esitatakse rikke määratlemise (e. defekteerimise) tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

2. Seade parandatakse nii, et see töökorras oleks. Parandustöö hinna sisse ei kuulu varuosade maksumus, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. Varuosade maksumus esitatakse arvel eraldi reaga. Varuosad võivad vastavalt seadme tüübile olla uued või kasutatud, originaal või B-kategooria varuosad või sobivaimad vastavale seadmele sobivad tarvikud kui klient sellega nõustub.

3. Seadmete töökorra kontroll toimub pärast töö teostamist diagnostikaprogrammide, tootja instruktsioonide, testiseadmete või muude vastavate abivahenditega.

4 Arvutiparandus  püüab teostada kokkulepitud töö võimalikult kiiresti pärast pärast töö vastu võtmist. Prandustöökojas tehtava hooldustöö tegemise aeg on reeglina kuni neli tööpäeva.  Arvutiparandus ei saa siiski garanteerida, et kohustub kinni pidama nimetatud tähtaegadest. Kas suure töökoormuse või mõnel muul Arvutiparandusest sõltumatul põhjusel võib töö alustamine või lõpetamine olla Arvutiparandusele nimetatud tähtaegade piires võimatu ning viivitamine eelpool nimetatud põhjustel ei anna kliendile õigust nõuda hilinemise eest hüvitist või kompensatsiooni.

5. Klient on kohustatud enne seadme üle andmist varundama kõik seadme kõvakettal olevad andmed või teavitama selle vajadusest seadme üleandmisel. Arvutiparandus ei vastuta tagavarakoopia puudumise tõttu ning kliendi poolt teavitamata jätmise tõttu  puudu olevate andmete eest.

6. Klient tasub „RHPT“eest vastavalt teostatud tööle ja esitatud arvele. Tööaega arvestatakse pooletunnise täpsusega. Reisi-ja transpordikulud, kiirtöö jm lisatasud esitatakse arvel vastavalt kehtivale hinnakirjale. Klient on kohustatud tasuma kas sulrahas või kaardimakseterminali kaudu töö ja seadme üleandmisel. Vastavalt kokkuleppele Arvutiparandusega võib klient tasuda arvega arvel näidatud maksetähtaja piires.

7. Klient nõustub kõikide käesolevate tingimustega tuues arvuti remonti. Kõikidel parandamisel kasutatud kasutatud varuosadel on kolmekuuline garantii , uutel varuosadel üheaastane garantii.  Elektroonika töödel s.h. adapterite, emaplaatide, pesade, portide jm remondil on ühekuuline garantii.

8. Võimalikud märkused või pretensioonid Arvutiparanduse teostatud töö või teenuse kohta tuleb esitada kirjalikus vormis kaheksa päeva jooksul peale seda kui klient on seadme või töö vastu võtnud.

9. Mõlemad osapooled vabanevad kohustuste täitmisest kui nende täitmine muutub võimatuks põhjustel, mida osapooled mõjutada ei saa (vältimatu jõud).  Erimeelsuses püütakse lahendada osapoolte kokkuleppel ning kui see ei õnnestu, lahendatakse konfliktid Pärnu Maakohtus.

10.  Klient kohustub oma remondis oleva seadme/seadmed välja viima 14. tööpäeva jooksul alates vastavasisulise teate väljastamisest Arvutiparandus OÜ poolt. Seadme mitte väljaviimisel määratud aja jooksul lisandub seadmele hoiutasu 1,5 € päevas (sisaldab 20%km). Hoiutasu arvestatakse maksimaalselt 60 päeva. Alates 60 päeva möödumisel teate väljastamisest kuulub seade Arvutiparandus OÜ omandisse ja  Arvutiparandus OÜ-l on õigus seade realiseerida või utiliseerida ning kliendil kaob seadmele/seadmetele omandiõigus.

Tingimused on kinnitatud 01.01.2011a Arvutiparandus OÜ juhatuse poolt.